Plan Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła realizuje Projekt pt. ,,Plan rozwojowy Szkoły Podstawowej Jabłonicy w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła pozyskała na ten cel fundusze Unii Europejskiej za pośrednictwem instytucji pośredniczącej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Głównym celem projektu jest wyrównanie i wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów oraz wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, którzy zostaną objęci projektem.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia rozwijające: 
- Klub Młodego Odkrywcy zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów kl. IV, 
- Klub Młodego Informatyka - zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne dla uczniów kl. V i VI, 
- Klub Tłumacza - zajęcia rozwijające zainteresowania językowe dla uczniów kl. VI, 
- Klub Teatralno-Historyczny zajęcia rozwijające zdolności teatralne oraz zainteresowania historyczne dla uczniów klasy IV i V.

Ponadto zorganizowane zostaną dla poszczególnych grup wyjazdy edukacyjne do teatru w Rzeszowie, do British School w Rzeszowie,do Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej i Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Szkoła zostanie doposażona w nowy sprzęt elektroniczny i pomoce dydaktyczne a uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają materiały dydaktyczne i podręczniki przeznaczone do zajęć realizowanych w projekcie.

Odsłony: 384

Strona wykonana na zajęciach Klubu Młodego Informatyka w ramach projektu "Plan Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Jabłonicy"

unia