Nauczanie na odległość w klasach 1 - 8

ZARZĄDZENIE NR 14 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

z dnia 06.11.2020 r.

w sprawie prowadzenia nauczania na odległość w klasach 1 do 8

Działając na podstawie:

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239),

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374ze zm.),

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.410),

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870),

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1 – 3.
  2. Na okres od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4 – 8.
  3. Bez zmian pracuje oddział przedszkolny. W dalszym ciągu dla oddziału przedszkolnego będzie organizowane dożywianie.

§ 2

  1. Zajęcia dla wszystkich klas będą prowadzone w formie nauczania na odległość na takich samych zasadach, jak opisane w zarządzeniu nr 12.

§ 3

  1. Uczniowie klas 1 – 8 są zobowiązani do uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w trybie nauczania zdalnego zgodnie z formą realizowaną przez właściwego nauczyciela przedmiotu.

§ 4

  1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zdalnego nauczania, wprowadzonego zarządzeniem nr 12.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2020 r.

Odsłony: 49