Regulamin nauczania zdalnego

Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość (E-Learningu)
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy

§1

Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy.

§2

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

§3

Słownik użytych pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

§4

Podstawowe założenia

 1. E-learning to kształcenie wspomagane technologiami internetowymi. Metody kształcenia na odległość (e-learning) służą zarówno do wspomagania zajęć tradycyjnych, przeprowadzania konsultacji w trybie zdalnym, jak i realizacji planowanych zajęć dydaktycznych.
 2. Zajęcia e-learningowe stanowią wsparcie dla innych metod kształcenia lub mogą zastąpić całkowicie zajęcia tradycyjne.
 3. Kształcenie na odległość może przyjąć różne formy, w szczególności:
 1. Publikowanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły w dziale E-learning;
 2. Prowadzenie zajęć on-line w formie wideokonferencji;
 3. Przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminów oraz konsultacje z wykorzystaniem Platformy G Suite (Google Classroom).
 4. Korzystanie z innych środków, form zajęć i materiałów internetowej technologii informatycznej.

§5

 1. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w eDzienniku UONET+ na podstawie faktycznego udziału w zajęciach on-line oraz zadań wykonanych przez ucznia.
 2. Wszelkie informacje dotyczące lekcji zdalnych będą zamieszczane przez nauczycieli danego przedmiotu na stronie internetowej szkoły w dziale E-learning lub na szkolnej platformie G Suite w domenie @spjablonica.pl.
 3. Jeżeli uczeń nie będzie miał technicznej możliwości wzięcia udziału w zajęciach za pomocą platformy G Suite (Google Classroom), podstawą do odnotowania obecności na zajęciach oraz wystawienia oceny jest wykonanie zadania lub kontakt z nauczycielem w uzgodnionej z nim formie (dziennik elektroniczny, telefon, e-mail, Messenger, WhatsApp, itp).
 4. W czasie kształcenia na odległość będzie funkcjonował dotychczasowy plan zajęć, który dodatkowo zostaje zamieszczony na szkolnej stronie internetowej spjablonica.h2g.pl

§6

 1. Przed każdymi zajęciami uczeń ma obowiązek zalogować się na swoje konto Google, które otrzymał od szkoły w domenie @spjablonica.pl na platformie G Suite (Google Classroom) w czasie zgodnym z planem zajęć, o którym mowa w §5.

§7

 1. Uruchomienie zajęć e-learningowych wymaga zalogowania się do konta Google i przejścia do właściwych zajęć na platformie G Suite (Google Classroom) zaplanowanych dla klasy, do której uczęszcza uczeń.

§8

 1. Platforma G Suite (Google Classroom) jest systemem informatycznym wspomagającym realizację procesów dydaktycznych szkoły.
 2. Zajęcia na Platformie G Suite (Google Classroom) będą realizowane z wykorzystaniem:
 1. Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnianej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem ;
 2. Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 3. Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
 4. Innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela a udostępnianych przez wydawnictwa, z których podręczników lub materiałów ten nauczyciel korzysta.
 5. Za pomocą Platformy G Suite (Google Classroom) uczeń będzie podejmował aktywności określone przez nauczyciela, które:
 1. Potwierdzą zapoznanie się ze wskazanym materiałem;
 2. Będą dawały podstawę do oceny pracy ucznia.
 3. Nauczyciel do każdej lekcji może dołączyć materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 4. Uczniowie oraz nauczyciele otrzymają dane dostępowe do platformy G Suite (Google Classroom) zawierające login i hasło w domenie @spjablonica.pl. Przy pierwszym logowaniu należy ustalić samodzielnie hasło logowania.
 5. Za zakładanie kont użytkowników i nadawanie odpowiednich uprawnień odpowiedzialni są Administratorzy Platformy G Suite (Google Classroom).

§9

 1. O wybranych rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość Dyrektor zawiadamia rodziców, uczniów oraz nauczycieli za pomocą strony internetowej szkoły spjablonica.h2g.pl oraz dziennika elektronicznego.

§10

 1. W trakcie kształcenia na odległość uczniowie oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Nauczania.
 2. Monitorowanie postępów uczniów będzie odbywało się za pomocą platformy G Suite (Google Classroom).
 3. Oceny uczniów będą wpisywane przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

§11

 1. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć, kopiowania i udostępniania na zewnątrz treści lekcji, materiałów udostępnionych przez nauczyciela oraz wykorzystywania wizerunków osób uczestniczących w zajęciach nauczania na odległość pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz uczestnictwa w lekcji innych osób niż właściwy uczeń.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniemz dnia 27.10.2020 r

Odsłony: 37