Plan lekcji w nauczaniu zdalnym kl. 1 - 8

Dzień

Nr

Od-do

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

N.Szepiecińska

G.Piś

G.Piś

Ł.Biernacka

D.Kosiba

P.Pilut

U.Okarmus-Piecha

Poniedziałek

1

07:45-08:30

K.mat

J.polski

J.polski

Hist

EDB

2

08:40-09:25

EW

EW

Mat

 J.ang

J.polski

Hist

3

09:35-10:20

EW

EW

EW

W-f

Mat

J.ang

J.polski

4

10:35-11:20

EW

J.ang

EW

W-f

Inform

Geogr

J.ang

5

11:35-12:20

W-f

W-f 

W-f

J.ang

Hist

Mat

WOS

6

12:30-13:15

 EP

EP 

 EP

Inform

J.niem

7

13:25-14:10

Z.w.z mat

K.czyt

8

14:20-15:05

K.mat

Wtorek

1

07:45-08:30

Z.R

W-f

W-f 

Chem

2

08:40-09:25

Rel

Rel

Rel

Tech

Mat

J.niem

Chem

3

09:35-10:20

EW

EW

EW

Mat

J.polski

Chem

Geogr

4

10:35-11:20

EW

EW

EW

J.ang

Geogr

Chem

J.polski

5

11:35-12:20

EW

EW

J.ang

J.polski

L.wych

J.polski

Mat

6

12:30-13:15

EM 

EM

EM

 Inform

Muzyka

Muzyka

Hist

7

13:25-14:10

 K.art

PPP 

Mat

W-f

8

14:20-15:05

W-f

Środa

1

07:45-08:30

J.polski

Geogr

Wdż

2

08:40-09:25

EW

EW

J.polski

J.ang

Hist

W-f

3

09:35-10:20

Rel

Rel

Rel

W-f

Mat

J.ang

J.polski

4

10:35-11:20

EW

EW

EW

Mat

Hist

J.polski

WOS

5

11:35-12:20

J.ang 

 EW

EW

L.wych

Biol

Mat

J.ang

6

12:30-13:15

EW

Przyroda

K.j.pol

Biol

Mat

7

13:25-14:10

EW 

L.wych

Biol

8

14:20-15:05

 

Z. w. z j.pol

Czwartek

1

07:45-08:30

Z.R

Rel

W-f

W-f

J.niem

2

08:40-09:25

EW

EW

J.ang

W-f

W-f

Rel

3

09:35-10:20

W-f

W-f

W-f

W-f

Rel

Rel

J.polski

4

10:35-11:20

J.ang

Z.K

Z.K

Muzyka

Mat

J.polski

W-f

5

11:35-12:20

EW

J.ang

EW

Plast

J.polski

J.niem

Mat

6

12:30-13:15

EW

Mat

Plast

Plast

J.ang

7

13:25-14:10

EW 

Wdż  

Wdż 

Mat

K.j.ang

8

14:20-15:05

 

K.mat

K.j.pol

Piątek

1

07:45-08:30

EW

Przyroda 

W-f 

 W-f

Fiz

2

08:40-09:25

Z.K

EW

Hist

Rel

Rel

Fiz

3

09:35-10:20

W-f

W-f

W-f

J.polski

J.polski

Fiz

Rel

4

10:35-11:20

EW

EW

J.ang

Rel

Tech

Fiz

J.polski

5

11:35-12:20

 EW

EW

J.polski

J.ang

J.polski

Mat

6

12:30-13:15

K.mat 

J.ang

L.wych

7

13:25-14:10

Biol

Inform

8

14:20-15:05

               

Nauczanie na odległość w klasach 1 - 8

ZARZĄDZENIE NR 14 /2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

z dnia 06.11.2020 r.

w sprawie prowadzenia nauczania na odległość w klasach 1 do 8

Działając na podstawie:

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239),

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374ze zm.),

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.410),

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870),

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 1 – 3.
 2. Na okres od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas 4 – 8.
 3. Bez zmian pracuje oddział przedszkolny. W dalszym ciągu dla oddziału przedszkolnego będzie organizowane dożywianie.

§ 2

 1. Zajęcia dla wszystkich klas będą prowadzone w formie nauczania na odległość na takich samych zasadach, jak opisane w zarządzeniu nr 12.

§ 3

 1. Uczniowie klas 1 – 8 są zobowiązani do uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w trybie nauczania zdalnego zgodnie z formą realizowaną przez właściwego nauczyciela przedmiotu.

§ 4

 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zdalnego nauczania, wprowadzonego zarządzeniem nr 12.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2020 r.

Plan lekcji w nauczaniu zdalnym

Plan lekcji

  Nr Od-do Klasa 4 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8
Ł.Biernacka D.Kosiba P.Pilut U.Okarmus-Piecha
Poniedziałek 1 07:45-08:30 J.polski J.polski Hist EDB
2 08:40-09:25 Mat J.ang J.polski Hist
3 09:35-10:20 W-f Mat J.ang J.polski
4 10:35-11:20 W-f Inform Geogr J.ang
5 11:35-12:20 J.ang Hist Mat WOS
6 12:30-13:15     Inform J.niem
7 13:25-14:10     Z.w.z mat K.czyt
8 14:20-15:05       K.mat
Wtorek 1 07:45-08:30   W-f

W-f

Chem

2 08:40-09:25 Tech Mat J.niem Chem
3 09:35-10:20 Mat J.polski Chem Geogr
4 10:35-11:20 J.ang Geogr Chem J.polski
5 11:35-12:20 J.polski L.wych J.polski Mat
6 12:30-13:15  Inform Muzyka Muzyka Hist
7 13:25-14:10   PPP  Mat W-f
8 14:20-15:05       W-f
Środa 1 07:45-08:30   J.polski Geogr Wdż
2 08:40-09:25 J.polski J.ang Hist W-f
3 09:35-10:20 W-f Mat J.ang J.polski
4 10:35-11:20 Mat Hist J.polski WOS
5 11:35-12:20 L.wych Biol Mat J.ang
6 12:30-13:15 Przyroda K.j.pol Biol Mat
7 13:25-14:10     L.wych Biol
8 14:20-15:05       Z. w. z j.pol
Czwartek 1 07:45-08:30 Rel W-f W-f J.niem
2 08:40-09:25 J.ang W-f W-f Rel
3 09:35-10:20 W-f Rel Rel J.polski
4 10:35-11:20 Muzyka Mat J.polski W-f
5 11:35-12:20 Plast J.polski J.niem Mat
6 12:30-13:15 Mat Plast Plast J.ang
7 13:25-14:10 Wdż   Wdż  Mat K.j.ang
8 14:20-15:05    

K.mat

K.j.pol
Piątek 1 07:45-08:30 Przyroda  W-f   W-f Fiz
2 08:40-09:25 Hist Rel Rel Fiz
3 09:35-10:20 J.polski J.polski Fiz Rel
4 10:35-11:20 Rel Tech Fiz J.polski
5 11:35-12:20 J.polski J.ang J.polski Mat
6 12:30-13:15     J.ang L.wych
7 13:25-14:10     Biol Inform
8 14:20-15:05        
         

Regulamin nauczania zdalnego

Regulamin Organizacji Kształcenia Na Odległość (E-Learningu)
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy

§1

Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady organizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy.

§2

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870

§3

Słownik użytych pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

 • Szkoła – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy;
 • Nauczanie na odległość, nauczanie zdalne, e-learning – proces nauczania, w którym wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, a komunikacja i interakcja między uczestnikami w części lub całości odbywa się za pomocą kanałów elektronicznych, synchronicznie lub asynchronicznie;
 • Platforma G Suite (Google Classroom) – bezpłatna usługa dla szkół, organizacji non-profit oraz użytkowników korzystających z osobistego konta Google. Ułatwia ona uczniom i nauczycielom komunikację w szkole i poza nią;
 • Dziennik elektroniczny – eDziennik UONET+ dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli. Korzystanie z dziennika elektronicznego UONET+ umożliwia rodzicom, uczniom oraz nauczycielom szybką i wygodną komunikację oraz łatwy wgląd w bieżące dane;
 • Rodzic – rodzic / prawny opiekun dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy;
 • Uczeń – dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy;
 • Nauczyciel – nauczyciel, zatrudniony w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy;
 • Dyrektor – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy;
 • Strona internetowa szkoły – strona znajdująca się pod adresem spjablonica.h2g.pl, która jest oficjalną stroną internetową Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy
 • Administrator Platformy G Suite (Google Classroom) – osoba odpowiedzialna za tworzenie kont użytkowników oraz zarządzanie strukturą Platformy Google Classroom.
 • Dział E-learning – zakładka na stronie internetowej szkoły, w której uczniowie oraz rodzice znajdą wszelkie niezbędne informacje dotyczące kształcenia na odległość.

§4

Podstawowe założenia

 1. E-learning to kształcenie wspomagane technologiami internetowymi. Metody kształcenia na odległość (e-learning) służą zarówno do wspomagania zajęć tradycyjnych, przeprowadzania konsultacji w trybie zdalnym, jak i realizacji planowanych zajęć dydaktycznych.
 2. Zajęcia e-learningowe stanowią wsparcie dla innych metod kształcenia lub mogą zastąpić całkowicie zajęcia tradycyjne.
 3. Kształcenie na odległość może przyjąć różne formy, w szczególności:
 1. Publikowanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły w dziale E-learning;
 2. Prowadzenie zajęć on-line w formie wideokonferencji;
 3. Przeprowadzanie sprawdzianów, egzaminów oraz konsultacje z wykorzystaniem Platformy G Suite (Google Classroom).
 4. Korzystanie z innych środków, form zajęć i materiałów internetowej technologii informatycznej.

§5

 1. Obecność na zajęciach będzie odnotowywana w eDzienniku UONET+ na podstawie faktycznego udziału w zajęciach on-line oraz zadań wykonanych przez ucznia.
 2. Wszelkie informacje dotyczące lekcji zdalnych będą zamieszczane przez nauczycieli danego przedmiotu na stronie internetowej szkoły w dziale E-learning lub na szkolnej platformie G Suite w domenie @spjablonica.pl.
 3. Jeżeli uczeń nie będzie miał technicznej możliwości wzięcia udziału w zajęciach za pomocą platformy G Suite (Google Classroom), podstawą do odnotowania obecności na zajęciach oraz wystawienia oceny jest wykonanie zadania lub kontakt z nauczycielem w uzgodnionej z nim formie (dziennik elektroniczny, telefon, e-mail, Messenger, WhatsApp, itp).
 4. W czasie kształcenia na odległość będzie funkcjonował dotychczasowy plan zajęć, który dodatkowo zostaje zamieszczony na szkolnej stronie internetowej spjablonica.h2g.pl

§6

 1. Przed każdymi zajęciami uczeń ma obowiązek zalogować się na swoje konto Google, które otrzymał od szkoły w domenie @spjablonica.pl na platformie G Suite (Google Classroom) w czasie zgodnym z planem zajęć, o którym mowa w §5.

§7

 1. Uruchomienie zajęć e-learningowych wymaga zalogowania się do konta Google i przejścia do właściwych zajęć na platformie G Suite (Google Classroom) zaplanowanych dla klasy, do której uczęszcza uczeń.

§8

 1. Platforma G Suite (Google Classroom) jest systemem informatycznym wspomagającym realizację procesów dydaktycznych szkoły.
 2. Zajęcia na Platformie G Suite (Google Classroom) będą realizowane z wykorzystaniem:
 1. Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnianej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem ;
 2. Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 3. Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
 4. Innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela a udostępnianych przez wydawnictwa, z których podręczników lub materiałów ten nauczyciel korzysta.
 5. Za pomocą Platformy G Suite (Google Classroom) uczeń będzie podejmował aktywności określone przez nauczyciela, które:
 1. Potwierdzą zapoznanie się ze wskazanym materiałem;
 2. Będą dawały podstawę do oceny pracy ucznia.
 3. Nauczyciel do każdej lekcji może dołączyć materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 4. Uczniowie oraz nauczyciele otrzymają dane dostępowe do platformy G Suite (Google Classroom) zawierające login i hasło w domenie @spjablonica.pl. Przy pierwszym logowaniu należy ustalić samodzielnie hasło logowania.
 5. Za zakładanie kont użytkowników i nadawanie odpowiednich uprawnień odpowiedzialni są Administratorzy Platformy G Suite (Google Classroom).

§9

 1. O wybranych rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość Dyrektor zawiadamia rodziców, uczniów oraz nauczycieli za pomocą strony internetowej szkoły spjablonica.h2g.pl oraz dziennika elektronicznego.

§10

 1. W trakcie kształcenia na odległość uczniowie oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Nauczania.
 2. Monitorowanie postępów uczniów będzie odbywało się za pomocą platformy G Suite (Google Classroom).
 3. Oceny uczniów będą wpisywane przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.

§11

 1. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć, kopiowania i udostępniania na zewnątrz treści lekcji, materiałów udostępnionych przez nauczyciela oraz wykorzystywania wizerunków osób uczestniczących w zajęciach nauczania na odległość pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz uczestnictwa w lekcji innych osób niż właściwy uczeń.

§12

Regulamin wchodzi w życie z dniemz dnia 27.10.2020 r

Zarządzenie o wprowadzeniu nauczania na odległość

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020/2021

P.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania na odległość w klasach 4 do 8

Działając na podstawie

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi( Dz.U.2019.1239),

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.410)

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870

zarządza się co następuje:

§ 1

1.         Od dnia 28.10.2020 r. do 8.11.2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4 - 8

2.         Uczniowie klas 4 - 8 przechodzą na naukę zdalną wg obowiązującego od 1 września planu lekcji z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego – w tym czasie uczniowie mogą odpocząć od patrzenia w ekran monitora i zregenerować siły do dalszych zajęć.

3          Oddział przedszkolny i klasy 1 – 3 będą funkcjonowały bez zmian, w trybie stacjonarnym.

§ 2

1.         Określa się sposób prowadzenia nauczania na odległość :

a)         Kształcenie na odległość odbywa się za pośrednictwem platformy G Suite (Google Classroom) w domenie należącej do szkoły: @spjablonica.pl . Link do logowania się na tej platformie znajduje się na stronie internetowej szkoły spjablonica.h2g.pl w zakładce E-learning

b)         Lekcje w klasach realizujących kształcenie na odległość prowadzone są zgodnie z obowiązującym planem lekcji,

c)         Nauczyciele odnotowują obecność uczniów na zajęciach w dzienniku elektronicznym na podstawie ich udziału w lekcji prowadzonej na tej platformie,

d)         Nauczyciele prowadzą lekcje z wyznaczonej sali w szkole lub z domu, jeśli dysponują odpowiednimi warunkami technicznymi,

e)         Sala, w której odbywa się lekcja prowadzona w formie kształcenia na odległość wyposażona jest w niezbędny do tego sprzęt i posiada dostęp do Internetu.

f)         Nauczyciel przedmiotu prowadzący nauczanie na odległość potwierdza jego realizację poprzez wpisanie w dzienniku elektronicznym tematu lekcji i frekwencji.

§ 3

 1. Uczniowie klas 4 – 8 są zobowiązani do uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w trybie nauczania zdalnego zgodnie z formą realizowaną przez właściwego nauczyciela przedmiotu.

§ 4

 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zdalnego nauczania, który jest załącznikiem do tego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 r.

 

Strona wykonana na zajęciach Klubu Młodego Informatyka w ramach projektu "Plan Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Jabłonicy"

unia